20120927

มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย

มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย

สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมวันนี้ ก็จะขอนำเสนอเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองล่ะค่ะ ซึ่งก็ได้มีการสืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยล่ะค่ะ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1.ศิลปหัตถกรรมไทย
สำหรับศิลปหัตถกรรมไทยของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต ก็ได้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่เป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในสังคมระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์ไว้เป็นมรดกของลูกหลานรุ่นต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงรุ่นลูกหลานนั่นเองล่ะค่ะ
ลำดับที่ 2.มารยาทไทย
สำหรับคนไทยนั้นก็ถือว่าได้รับการปลูกฝังจากบรรพบุรุษ โดยที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาในเรื่องธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างบุคคล แล้วก็ต่อบุคคลที่สังคมยอมรับ อย่างเช่น การทักทายด้วยการกราบไหว้ กริยามารยาทที่เรียบร้อยอ่อนน้อมแบบไทย ๆ นั่นเองล่ะค่ะ
ลำดับที่ 3.วรรณกรรมไทย
สำหรับชาวไทยก็จะมีสุนทรียะอยู่ในความคิด ซึ่งจะมีความสร้างสรรค์อยู่ในสายเลือด เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน วรรณกรรมไทยโบราณ จึงเป็นงานประเภทร้อยกรอง ที่ได้มีการแปรออกเป็นฉันทลักษณ์หลายหลากรูปแบบ ซึ่งในสมัยอยุธยาวรรณกรรมไทยเจริญสูงสุด โดยที่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็ถือว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีอีกด้วยล่ะค่ะ
ลำดับที่ 4.ประเพณีไทย
สำหรับเรื่องของกิจกรรมที่คนไทยถือปฏิบัติตามความเชื่อ ถือศรัทธาในศาสนา กฎ ระเบียบ จารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา หลายชั่วอายุคนแล้ว อย่างเช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง พิธีมงคลสมรส และอื่นๆ ค่ะ
ลำดับที่ 5.ปฎิมากรรมไทย
แล้วส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือตกแต่งสถาปัตยกรรม อย่างเช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ของโบสถ์วิหาร และอื่น ๆ ค่ะ
ลำดับที่ 6.ภาษาไทย
สำรับในเรื่องของภาษาเป็นสิ่งแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของคนในชาติ ชาติไทยเรามีภาษาเป็นของตนเองทั้ง ภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งพ่อขุนรามคำแหง ได้ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษร และตัวเลขไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1826 ที่ทำให้คนไทยมีภาษาเขียน เป็นภาษาประจำชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
ลำดับที่ 7.ผ้าไทย
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของไทยในอดีตที่ได้มีความชำนาญในการทอผ้า และสร้างลวดลายบนผืนผ้า ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชาติขึ้น โดยที่ลักษณ์ของผ้าไทยจัดเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด เนื่องจากลวดลายและเอกลักษณ์ จะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั่นเองล่ะค่ะ
ลำดับที่ 9.อาหารไทย
สำหรับเรื่องขอบงอาหารไทยมีมากมายหลายชนิด ที่จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น และก็ยังมีอาหารขึ้นชื่อของภาคต่างๆ แต่ส่วนประเภทของหวานมีการประดิษฐ์มากมาย โดยที่ได้มีการจัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอีกด้วยล่ะค่ะ


ขอขอบคุณบทความดีดีจาก   baanjomyut.com

0 Responses to “ มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย”

Post a Comment