20120925

ความหมายของการถ่ายทอดวัฒนธรรม

ความหมายของการถ่ายทอดวัฒนธรรม
เมื่อวัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมา และมิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ
ก็หมายความว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์จะต้อง
เรียนรู้และจะต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการที่พ่อแม่
สอนลูกว่า ผู้น้อยไม่ควรยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ การ
สอนในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นการสอนถึง
พฤติกรรมแล้วยังเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์


ด้วย นอกจากนี้การที่พ่อแม่สอนให้ลูกทำอาหารไทยให้รู้จักตำน้ำพริก ทำแกงเผ็ด ก็เป็นการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเหมือนกัน การถ่ายทอดวัฒนธรรม ก็คือการสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม
ซึ่งทำได้โดย มีการตกลงกันไว้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เนื่องจากวัฒนธรรม คือระบบสัญลักษณ์ ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันว่าจะใช้ร่วมกัน มนุษย์ที่อยู่
คนละสังคมย่อมจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน เพราะเมื่อต่างกลุ่มต่างตกลงกันเอง ข้อตกลงของกลุ่มก็ย่อม
ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมของสังคมจึงไม่เหมือนกัน อาจมีบางส่วนที่คล้ายกันและบางส่วนที่เหมือนกัน แต่
เมื่อรวมเป็นระบบสัญลักษณ์แล้วจะพบว่า สังคมที่ต่างกันจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน


 

0 Responses to “ความหมายของการถ่ายทอดวัฒนธรรม”

Post a Comment